Գնացուցակ

Հավելված.

ՀՀ Լոռու մարզպետի

2018թ. մարտի 17-ի

թիվ 83-Ա որոշման

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՊՓԲԸ-Ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ

ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2018Թ. ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՆԵՐԻ

Պարզաբանումներ.

Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության հետևյալ խմբերին`

  1. Պոլիկլինիկայում ԱԱՊ բժշկի մոտ չգրանցված քաղաքացիներին (թերապևտներ, նեղ մասնագետներ և այլ մասնագետներ)
  2. ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, սույն գնացուցակում նախատեսված գների նկատմամբ 2 գործակից կիրառելու միջոցով
  3. Պոլիկլինիկայում ԱԱՊ բժշկի մոտ գրանցված քաղաքացիներին` բժշկական օգնության ցուցումների բացակայության դեպքում:
Վճարովի բժշկական ծառայության Չափի միավորը Գինը (ՀՀ դրամ)
1. Տեղամասային թերապևտի խորհրդատվություն 1 այց 3000
2. Տեղամասային թերապևտի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
3. Տեղամասային մանկաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
4. Տեղամասային մանկաբույժի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Մասնագիտացված դիսպանսերային բուժօգնություն և սպասարկում պոլիկլինիկաներում    
  Ֆթիզիատորի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Ֆթիզիատորի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Մաշկավեներաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Մաշկավեներաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Վարակաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Վարակաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Էնդոկրինոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Նեղ մասնագիտական բուժօգնություն և սպասարկում    
  Վիրաբուժական նեղ մասնագիտական բուժօգնություն և սպասարկում    
  Վիաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Վիաբույժի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Վիրակապում 1 ավարտված դեպք 5000
  Գիպսային վիրակապում 1 ավարտված դեպք 6000
  Վիրահատություն` փոքր 1 ավարտված դեպք 7000
  Այրվածքային հիվանդի բուժում 1 ավարտված դեպք 10000
  Եղունգի հեռացում տեղային անզգայացմամբ 1 ավարտված դեպք 5000
  Ֆիմոզի բացում 1 ավարտված դեպք 4000
  Վերքերի մշակում և բուժում 1 ավարտված դեպք 5000
  Հոդախախտի ուղղում և անշարժացում 1 ավարտված դեպք 8000
  Բուժականմանիպուլացիաևդեղորայքիներհոդայիններարկումառանցդեղորայքիարժեքի 1 դեպք 7000
  Հակակատաղության պատվաստանյութի ներարկում 1 դեպք 6500
  Ակնաբուժական նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում    
  Ակնաբույժի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Ակնաբույժի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Տեսողության սրության ստուգում 1 հետազոտություն 3000
  Ակնոցի դուրս գրում 1 այց 3000
  Օտար մարմնի հեռացում աչքից 1 ավարտված դեպք 5000
  Աչքի ապարատային բուժում 1 այց 1000
  Վարժություն ըստ Ավետիսովի 1 այց 1000
  Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական նեղ մասնագիտական բուժօգնություն և սպասարկում    
  Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Լսողական համակարգի ստուգում 1 հետազոտություն 3000
  Լսողական համակարգի ստուգում OAE սարքի միջոցով 1 հետազոտություն 5000
  Լսողական համակարգի ստուգում DPOAE սարքի միջոցով 1 հետազոտություն 5000
  Լսողական համակարգի ստուգում ABR սարքի միջոցով 1 հետազոտություն 5000
  ԾԾմբային խցանի լվացում 1 ավարտված դեպք 2000
  Բկանցքի մշակում 1 ավարտված դեպք 1000
  Օտար մարմնի հեռացում քթից, ականջից 1 ավարտված դեպք 5000
  Նյարդաբանական նեղ մասնագիտական բուժօգնություն և սպասարկում    
1. Նյարդաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
2. Նյարդաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Սրտաբանական նեղ մասնագիտական բուժօգնություն և սպասարկում    
1. Սրտաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
2. Սրտաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Այլ նեղ մասնագիտական բուժ օգնություն և սպասարկում    
  Ուրոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Ուրոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Միզապարկի կատետերիզացիա 1 դեպք 5500
  Միզապարկի կատետրի փոխում 1 դեպք 6000
  Նեֆրոստոմայի և ուռետերոստոմայի փոխում (առանց դրենաժի) 1 դեպք 9000
  Պարաֆիմոզի ուղղում 1 դեպք 11000
  Վիրակապություն 1 դեպք 3000
  Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Գաստրոէնտերոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 3000
  Սեռախտաբանի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Սեռախտաբանի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Ռևմատոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 6000
  Մանկաբարձ-գինեկոլոգի խորհրդատվություն 1 այց 3000
  Մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից իրականացվող ըստ ախտորոշման բուժում 1 այց 5000
  Ընդլայնված կոլպոսկոպիա 1 հետազոտություն 5000
  Արգանդի վզիկի էռոզիայի բուժում 1 դեպք 8000
  Ներարգանդային պարույրի ներդնում 1 դեպք 4000
  Ներարգանդային պարույրի հեռացում 1 դեպք 2000
  ՓԱՓ քսուքի վերցնում 1 դեպք 1000
  Ստոմատոլոգիական բուժօգնություն, այդ թվում՝    
  Մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բուժօգնություն, այդ թվում    
  կարիեսի բուժում 1 ավարտված դեպք 6000
  բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժում 1 ավարտված դեպք 8000
  ատամնաքարերի հեռացում 1 ավարտված դեպք 5000
  պուլպիտ (յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի համար) 1 ավարտված դեպք 10000
  պերիդոնտիտ (յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի համար) 1 ավարտված դեպք 12000
  պարոդոնտիտ (յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի համար) 1 ավարտված դեպք 8000
  ատամի հեռացում 1 ավարտված դեպք 3000
  Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտությունների ցանկ    
  Ֆունկցիոնալ հետազոտություններ    
  ԷՍԳ 1 հետազոտություն 2000
  Սպիրոգրաֆիա 1 հետազոտություն 3000
  Սոնոգրաֆիկ ընդհանուր հետազոտություն 1 հետազոտություն 5000
  Սոնոգրաֆիկ մեկ հետազոտություն 1 հետազոտություն 3000
  Պտղի սոնոգրաֆիա 1 հետազոտություն 2000
  Նեյրոսոնոգրաֆիա 1 հետազոտություն 7000
  Զույգ նույնանուն հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 հետազոտություն 7000
Ռենտգենոգրաֆիա, այդ թվում    
  ա) մեկ նկար, ժապավեն 13X18 1 հետազոտություն 2500
  բ) մեկ նկար, ժապավեն 18X24 1 հետազոտություն 3000
  գ) մեկ նկար, ժապավեն 24X30 1 հետազոտություն 3500
  դ) մեկ նկար, ժապավեն 30X40 1 հետազոտություն 4500
  Ֆլյուորոգրաֆիա 1 հետազոտություն 3000
  Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա 1 հետազոտություն 5000
  Էխոկարդիոգրաֆիա 1 հետազոտություն 6000
  Վերին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն 1 հետազոտություն 13000
  Ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն 1 հետազոտություն 13000
  Պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն 1 հետազոտություն 13000
  Հոլտեր հետազոտություն 1 հետազոտություն 11000
  Ֆիզիոթերապիա    
1. Էլեկտրոֆորեզ 1 հետազոտություն 1500
2. Ֆոնոֆորեզ 1 հետազոտություն 1500
3. Ուլտրաձայն 1 հետազոտություն 1500
  Մերսում    
1. Մարմնի որոշակի մասի մերսում 1այց 1500
2. Ընդհանուր մերսում 1 այց 5000
  Արյունաբանական հետազոտություններ    
  Արյան ընդհանուր հետազոտություն առանց լեյկոֆորմուլայի 1 հետազոտություն 2000
  Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով 1 հետազոտություն 3000
  Հեմոգլոբին 1 հետազոտություն 500
  Լեյկոցիտներ 1 հետազոտություն 500
  ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) 1 հետազոտություն 500
  Թրոմբոցիտներ 1 հետազոտություն 1000
  Լեյկոֆորմուլա 1 հետազոտություն 1000
  Արյան կենսաքիմիական հետազոտություն    
  Գլյուկոզա արյան մեջ 1 հետազոտություն 1000
  Գլիկեմիկ պրոֆիլ (4 անգամ գլյուկոզա) 1 հետազոտություն 2500
  Շաքարային ծանրաբեռնվածություն (3 անգամ գլյուկոզա) 1 հետազոտություն 2000
  Ընդհանուր սպիտակուց 1 հետազոտություն 1000
  Ալբումին 1 հետազոտություն 1000
  Կրեատինին 1 հետազոտություն 1000
  Միզանյութ 1 հետազոտություն 1000
  Միզաթթու 1 հետազոտություն 1000
  Մնացորդային ազոտ 1 հետազոտություն 1000
  Խոլեստերին 1 հետազոտություն 1000
  Եռգլիցերիդներ 1 հետազոտություն 1000
  Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1 հետազոտություն 2000
  Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 1 հետազոտություն 2000
  Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրակցիաներով 1 հետազոտություն 2000
  Ֆերմենտներ    
1. Ա Ս Տ 1 հետազոտություն 1000
2. Ա Լ Տ 1 հետազոտություն 1000
3. a-ամիլազա 1 հետազոտություն 1000
  Մակարդելիություն    
  Ընդհանուր մակարդելիություն (F, PT և INR, APTT) 1 հետազոտություն 1000
  Ֆիբրինոգեն 1 հետազոտություն 1000
  Պրոթրոմբինային ինդեքս + ՄՆԳ (INR) 1 հետազոտություն 1000
  Ակտիվ. Մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 1 հետազոտություն 1000
  Թրոմբինային ժամանակ 1 հետազոտություն 1000
  Մակարդելիություն ըստ Սուխարևի 1 հետազոտություն 1000
  Էլեկտրոլիտներ    
1. Նատրիում 1 հետազոտություն 1000
2. Կալիում 1 հետազոտություն 1000
3 Ընդհանուր և իոնիզացված կալցիում 1 հետազոտություն 1000
  Իզոշճաբանություն    
1. Արյան խումբ և ռեզուս-գործոն 1 հետազոտություն 3000
2. Արյան հակամարմինների տիտրի որոշում ըստ ռեզուս-գործոնի 1 հետազոտություն 2000
  Հորմոնալհետազոտություններ    
  Թիրոտրոպ հորմոն 1 հետազոտություն 4000
  Եռյոդթիրոնին 1 հետազոտություն 4000
  Թիրօքսին 1 հետազոտություն 4000
  Իմունոլոգիական հետազոտություններ    
1. C-ռեակտիվ սպիտակուց 1 հետազոտություն 1000
2. Ռևմատոիդ գործոն 1 հետազոտություն 1000
  Ինֆեկցիաներ    
1. Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Մ Ռ Պ 1 հետազոտություն 1500
2. Սիֆիլիսի միկրոռեակցիա Ռ Պ Ռ 1 հետազոտություն 1500
  Մակաբույծներ    
  Ասկաիդոզ ՀՄ IgG 1 հետազոտություն 1000
  Մալարիայի ախտորոշում հաստ կաթիլի միջոցով 1 հետազոտություն 1000
  Հետազոտություն սնկային հիվանդությունների հայտնաբերման համար /մաշկային քերուկ/ 1 հետազոտություն 2000
  Հետազոտություն սնկերի և դեմոդեկոզի նկատմամբ 1 հետազոտություն 2000
  Կլինիկական հետազոտություններ    
  Մեզի հետազոտություն    
  Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 1 հետազոտություն 1000
  Տեսակարար կշիռ 1 հետազոտություն 500
  Սպիտակուց 1 հետազոտություն 500
  Գլյուկոզա 1 հետազոտություն 500
  Կետոններ 1 հետազոտություն 500
  Բիլիռուբին ուռոբիլին 1 հետազոտություն 500
  Կրեատինինը մեզում 1 հետազոտություն 1000
  α-ամիլազը մեզում /դիաստազա/ 1 հետազոտություն 1000
  Կրեատինինի կլիրենս 1 հետազոտություն 1000
  Մեզի հետազոտությունը ըստ Զեմնիցկու 1 հետազոտություն 2000
  Մեզի հետազոտությունը ըստ Նեչիպորենկոյի 1 հետազոտություն 2000
  Գլիկոզուրիկ պրոֆիլ 3 անգամ գլյուկոզա 1 հետազոտություն 1500
  Սեռական օրգանների արտադրության հետազոտություն    
  Չոր/թաց քսուք 1 հետազոտություն 1000
  Շագանակագեղձի հյութի քննություն 1 հետազոտություն 1000
  Սպերմայի ընդհանուր քննություն /որակական/ 1 հետազոտություն 4000
  Կղանքի հետազոտություն    
  Կղանքի ընդհանուր քննություն 1 հետազոտություն 1000
  Թաքնված արյան հայտնաբերում 1 հետազոտություն 1000
  Ճիճվակրություն 1 հետազոտություն 1000
  Միկրոֆլորայի հետազոտություն բակտերիոլոգիական եղանակով    
1. Հեշտոցի արտադրության բակ. հետազոտություն 1 հետազոտություն 1000
2. Միզուկի արտադրության բակ. հետազոտություն 1 հետազոտություն 1000
     
  Հավելյալ մատուցվող ծառայություններ
  մ/մ ներարկումներ 1 այց 500
  ն/ե ներարկումներ 1 այց 1000
  ն/ե կաթիլային ներարկում 1 այց 2000
  Տնային կանչ 1 այց 2000
  Տնային պայմաններում կատարվող հետազոտություններ և միջամտություններ գնացուցակում նշված գների կրկնակի արժեքով
 

ՀՀ կառավարության 27.03.2003թ. «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձևերը հաստատելու մասին»

N 347-Ն որոշման պահանջներով բժշկական ծառայություններ, բացառությամբ հանրակրթական (պետական) դպրոցների և նախադպրոցական (պետական) ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների, դաստիարակների և դայակների առողջական վիճակի պարբերական բժշկական քննությունները

8500
  ՀՀ կառավարության 15.07.2004թ. «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշման պահանջներով բժշկական ծառայություններ ըստ անհրաժեշտ հետազոտությունների գների
  Տարբեր նպատակներով, դիմողի ցանկությամբ բժշկական զննություն, թվով 4-5 բժիշկ-մասնագետների մասնակցությամբ և լաբորատոր-գործիքային սահմանված 5 հետազոտությունների իրականացմամբ` առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացության և /կամ արդյունքների տրամադրմամբ ըստ անհրաժեշտ հետազոտությունների գների
  Արտերկիր մեկնող մեծահասակի առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական եզրակացություն` ձև N082 ըստ անհրաժեշտ հետազոտությունների գների
  Տեղեկանք առողջության վերաբերյալ՝ օտարերկրյա քաղաքացիների համար 2 գործակից կիրառելու միջոցով ըստ անհրաժեշտ հետազոտությունների գների
  ՀՀ-ում քաղաքացիներին զենքի տիրապետման համար բժշկական եզրակացություն տրամադրելու նպատակով բժշկական զննում 1 եզրակացություն 10000
  Տեղեկանք` կատարված պատվաստումների վերաբերյալ 1 տեղեկանք 3000
  Արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում /քաղվածքով/   3000
         
 
   

 

ՀՀԼՈՌՈՒՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՂԵԿԱՎԱՐ                              Ն.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14