2015

ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՊՓԲԸ

2015 Թ.ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

          <Վանաձորիթիվ 1պոլիկլինիկա>ՊՓԲԸտեղակայվածէտիպայինկառույցումևնախատեսված   էհերթափոխում 500 հաճախմանհամար:Պոլիկլինիկանաշխատումէ 5-օրյակով՝  ժամը 9.00-18.00, գործում է շաբաթօրյահերթապահություն՝ ժամը 9.00–14.00    թերապևտիևմանկաբույժիկողմից:

Շենքային  պայմաններըբավարարեն, սակայնշենքըկարիքունի  կապիտալվերանորոգման: Սարքավորումներովևբժիշկական  գործիքներովհագեցվածությունըբավարարէ, սակայն  դրանքբարոյապեսմաշվածեն, անհրաժեշտէնորսարքավորումների  ձեռքբերում, ինչըկբերիբուժ.սպասարկմանորակի բարելավման:

         Պոլիկլինիկայում  գործումեն 8 թերապևտիկ, 3 մանկաբարձագինեկոլոգիական, 5 մանկականկաբինետներ,որոնքբուժ.սպասարկումնիրականացնումենինչպեսպոլիկլինիկայում, այնպեսէլ   տանը՝տնայինկանչերի  ևակտիվհաճախումներիմիջոցով: Բացիայդ   գործումենհետևյալնեղմասնագիտականկաբինետները

1.Թերապևտիկ                                    - 8
2.
Մանկական                                     - 5
3.
Մանկաբարձագինեկոլոգիական           - 3
4.
Վիրաբուժական                                - 1
5.
Նյարդաբանական                             - 1
6.
Սրտաբանական                               - 1
7.
Ներզատաբանական                         - 1
8.
Ակնաբուժական                               - 1
9.
Քիթ-կոկորդականջաբանական         - 1
10.
Սեռախտաբանական                      - 1
11.
Ատամնաբուժական                        - 1
12.
Ֆտիզիատրիկ                                 - 1
13.
Մաշկաբանական                           - 1
14.
Ռենտգենաբանական                      - 1
15.
Ֆլյուրոգրաֆիկ                               - 1
16.
Էնդոսկոպիկ                                   - 1
17.
Մանիպուլյացիոն                            - 1
18.
Ինֆեկցիոն / իմուն.                         - 1
19.
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիկ               - 1
20.
Ֆիզիոթերապևտիկ                         - 1
21.
Էլեկտասրտագրության                   - 1
22.
Գերձայնայինախտորոշում                 - 1
23.
Վիճակագրական                            - 1
24.
Մամոգրաֆիկ                                 - 1

Լաբորատորիաներ

1.Կլինիկա- ախտորոշիչ
2.
Սերոլոգիական
3.
Կենսաքիմիական

2015թ.-ին  ստացվել է լիցենզիա  ուրոլոգիականևռևմատոլոգիականծառայություններիհամար, ապահովվածէմասնագետներով :

Պոլիկլինիկայն  սպասարկում է 26412ազգաբնակչության, որից20976 մեծահասակ  և   5436 մանկական:

Ազգաբնակչությանկառուցվածքըըստսեռի և տարիքային խմբերի.

մեծահասակկին                      11911
մանկականաղջիկ                   2621
տղամարդ                                9065
մանկականտղա                      2815
18
տարեկան                           285
15-17
տարեկանարականսեռ 361
15
տարեկանաղջիկներ           140

0-1 տարեկան երեխաներ           323

Պոլիկլինիկայիսպասարկմանտարածքումկանհետևյալուսումնականհաստատությունները.

ü  Պետականմանկավարժականհամալսարան

ü  Ագրարայինհամալսարան

ü   «ՄխիթարԳոշ» համալսարան

ü  Տեխնոլոգիականքոլեջ

ü  Դպրոցներ՝թիվ 1, 2, 6, 11, 20, 22

ü  Նախաուսումնական 3 հաստատություն՝թիվ 2,8,24

ü 

Սեպտեմբերհոկտեմբերամիսներինդպրոցներումկցագրվածմանկաբույժներիկողմիցանցէկացվում  7- 17 տարեկաներեխաներիկանխարգելիչքննությունները՝ֆիզկուլտուրայիխումբըորոշելուևհիվանդություններըհայտնաբերելունպատակով: Անհրաժեշտությանդեպքումդիմումեննեղմասնագետների:

Բժշկականևմիջինբուժանձնակազմիհամալրվածությունըկազմումէ 100%
Բժիշկներ՝ 33 , որիցհամատեղությամբ՝ 6
Միջինբուժանձնակազմ՝ 48

Վերապատրաստումենանցել՝  8 բժիշկ, 23 բուժքույրորից 17  վերապատրաստվելենտեղում:

Տեղամասայինբժիշկներնաշխատումենսահողգրաֆիկով, աշխատաժամերը՝6ժ 36ր, շաբաթօրերինսահմանվումէհերթապահությունժամը 900-1400

Սպասարկումըտանըտեղամասայինբժիշկներիկողմիցկազմումէ 100%, կանչերնընդունվումենօրվաբոլորժամերին: 2015թընթացքումսպասարկվելենկանչեր

թաղամասայինթերապևտիկողմից     492 կանչ
թաղամասայինմանկաբույժներ           234 կանչ
նեղմասնագետներ                              43 կանչ

ակտիվ հաճախումներն                            3217

ԲՈՒԺՊՐՈՖԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Բժիշկներիծանրաբեռնվածությունը

1 օրում                            462
1
ժամում                     55

Այցելություններիքանակըընդամենը 117960
ա ) հիվանդությանկապակցությամբ 27330 - 23%
բ ) կանխարգելիչ 90630 - 77%

Բաշխումնըստմասնագիտականդիմելիության.

Թերապևտներ                         48842
Մանկաբույժներ                       23027
Գինեկոլոգմանկաբարձներ     7862
Դեռահասներ                           2360
Ակնաբույժմեծ. / մանկ            5278
ՔԿԱբանմեծ. / մանկ               5422
Ներզատաբանմեծ. / մանկ       6158
Սեռախտաբանմեծահաս.        1536
Վիրաբույժականմեծ. / մանկ   4584
Նյարդաբանականմեծ. / մանկ 3453
Սրտաբանականմեծ. / մանկ    3630
Մաշկաբանմեծ. / մանկ           2733
Ատամնաբույժմեծահաս.         258
Ինֆեկցիոնկաբինետ               1715
Ֆթիզիատր                              837
Ուրոլոգ                                   403

ՊոլիկլինիկանաշխատումէհամաձայնՀՀԱՆչափորոշիչների, որոնցհամաձայնսահմանվածենտեղամասայինթերապևտներիևմանկաբույժներիհամարորակականցուցանիշներ, ինչիշնորհիվբարելավվումենդիսպանսերհիվանդներիհետտարվողաշխատանքներըևպոլիկլինիկայումիրականացվողպրոֆիլակտիկ (կանխարգելման) աշխատանքները:
              Այդաշխատանքներըտարվումենհամապատասխանսկրինիգներիտեսքով, որոնքիրականացվումենազգաբնակչությանորոշակիխմբերիմեջ: Այսպես, անցէկացվումպարտադիրհետազոտություններ՝ՍԻՀ, հիպերտոնիկ, շաքարայինդիաբետովտառապողհիվանդներիշրջանում: Բացիայդիրականացվումենաշխատանքներժառանգականանամնեզումորոշակիռիսկերունեցողազգաբնակչությանշրջանում, որըկրումէկանխարգելիչբնույթ :
              Մանկականազգաբնակչությանշրջանումայդսկրինինգներըվերաբերվումենպատվաստումներին , 15 տարեկանաղջիկներիսեռականհասունացմանը:

Առ 01.01.2015թդիսպանսերհսկողությանտակենեղել 7450 հիվանդ, 2015թինվերցրվելէհաշվառման 892 հիվանդ, հանվելէհաշվառումից 502 հիվանդ, որոնցից.

առողջացմամբ             469
տեղափոխվելէ                21
մահացելէ                   12

Առ 01.01.2016թդիսպանսերհսկողությանտակկան 7840 հիվանդ,ընդգրկվածությունըդիսպանսերհսկողությամբկազմումէ - 57%

Պոլիկլինիկան 2015թ-ինանվճարևարտոնյալպայմաններովդեղորայքձեռքէբերել 7653.2 հազ.դրամի,տարեսկզբի մնացորդի հետ բաշխվելէ 9231.3 հազ.դրամի, որիցօգտվելեն 1425 հաշմանդամներև 0-7 տարեկան 2749 երեխաներ:Կենտրոնացվածճանապարհովպոլիկլինիկանստացելէ 6575.9 հազ.դրամիդեղորայք,որից՝ 5353.0 հազ.դրամշաքարայինդիաբետովհիվանդներիհամար: Ունենքինսուլինակախյալ 89 հիվանդ՝որից 4 երեխա, ինսուլիաանկախ 456 հաբստացողիսկհաբևինսուլին 39, ոչշաքարայինդիաբետիկները 8-նեն, աուոտաիմուն թիրեոիդիտ 12 հիվանդ, թիերոտոքսիկոզ՝ 27: Ամբողջտարվաընթացքումպոլիկլինիկանապահովվածէեղելինսուլինովև հաբերով:
              Ստացիոնարուղեգրվածհիվանդներիթիվը 852 , որից՝ԼՄԲԿ ուղեգրվել են մեծահասակ 360, մանկական 159, Վանաձորի ԲԿ 107 հղի, Երևանի ԲԿ 81 մեծահասակ, 95 երեխա, ինչը 2014-ի համեմատությամբ պակասել է 8%-ով: Վերականգնողականբուժմանեն ուղեգրվել 24 հիվանդներ:

Պոլիկլինիկայումիրականացվումէհատուկևդժվարամատչելիհետազոտություններ՝  գաստրոսկոպիաևհորմոնալհետազոտությունկատարվելէ  210 հորմոնալև 20 գաստրոսկոպիա

ՈւղեգրվելենԵրևան  ՄՌՏ-23, ԿՏ-3 , ԴՈՊԼԵՐ-4, ԷԽՈՍԳ-8,ԷԷԳ-2


           2015
թտրվելէ 740 անաշխատունակությանթերթիկ, որիցհիվանդ՝ 604, հղիներ՝ 136 ;

Հաշվետուտարումեղելէ 152 տնայինմահ՝մեծահասակներ, որիմեջտեսակարարկշիռըընկնումէսիրտ-անոթայինհամակարգիհիվանդություններիվրա: Մանկականմահերչկան :

          2015
թառաջնակիԲՍՓՀենուղեգրվել 150 հիվանդ, որիցտրվելենտարբերխմբիհաշմանդամությանկարգ: Սանատոր կուրորտային բուժում են ստացել14 հիվանդ, որից 1 երեխա:


ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱ - ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Պոլիկլինիկայումգործումէ 3 մանկաբարձագինեկոլոգիականկաբինետ : Սպասարկվողկինազգաբնակչությունը 11911 է, որից 6796 ֆերտի (մանկածին) տարիքիկանայքեն:
01.01.2015
թ.- ինհսկողությանտակենեղել 180 կին, հաշվառմանենվերցրվել 418 հղի, որիցմինչև 12 շաբաթական 350 հղի, վաղընգրկումըկազմումէ 90.2%: Հղիություննավարտելեն 391 հղի, որիցժամկետայինծննդաբերություն 317 կամ 81 %, վաղաժամծննդաբերություն 21 կամ 5.3 %, ինքնավիժում 53 կամ 13.5%, հայտնաբերվելեններարգանդայինզարգացմանարատներ 1 կամ 0.2 % , հուզահոգեբանականևֆիզիկականնախապատրաստությունանցելեն 391 կամ 100% , հոսպիտալացվելեն 107 հղի, մայրականմահացությունը՝ 0 , պտղիանտենատալմահ 1 , մեռելածին 1,  հետծննդյանշրջանումընդգրկվածծննդկանիցուցանիշ 100%:

Գործում էծնողականխնամքիկաբինետը, որըապահովվածէկահույքով, հեռուստացույցով, համապատասխանդիտակտիկնյութերով: Այստեղմիաժամանակկատարվումենմասնագիտականկոնսուլտացիաներընտանիքիպլանավորման, հակաբեղմնավորիչների, անպտղության, հղիների, կերակրողմայրերիևվաղտարիքիերեխաներիսնուցման, ինչպեսնաևայլմասնագիտականհարցերիվերաբերյալ:
Այստարիառանձնակիուշադրությունէդարձվելարգանդիպարանոցիքաղցկեղիպրոֆիլակտիկային, որիհամարկատարվումէՊԱՊքսուքիհետազոտումը, պրոֆնպատակներովզննվելեն 3997 կին, որոնցհետանցէկացվելնաևխորհրդակցությունկրծքագեղձիինքնազննման, ընտանիքիպլանավորման, գինեկոլոգիականհիվանդություններիպրոֆիլակտիկայիվերաբերյալ:

             2015թ-իընթացքումհետազոտվելեն   200 նախազորակոչիկ ,որից  պատվաստվելեն.

ԿԿԽ ( կարմրուկկարմրախտխոզուկ)     - 172     

ԱԴՓ  Մ ( դիֆթերափայտացում)               - 192

Մենինգոկոկայինվարակիդեմ                  - 170

Պնևմոկոկայինվարակիդեմ                      - 0

Տուլարեմիա  հիվանդությանդեմ               - 6

իսկզորակոչիկներիցիրենցպարտադիրհետազոտություններենանցել  129 պատանիներ: Բոլորիհամարլրացվելէառողջությանանձնագրեր,ևստացելենզորակոչայինտարիքիպրոֆ. պատվաստումները

2015թ  գարնանային  ( մարտհունիս )   և  աշնանային ( սեպտեմբեր - դեկտեմբերզորակոչինզորակոչվող 600 զինակոչիկներիկատարվելէպրոֆիլակտիկպատվաստումներըստՀՀԱՆկողմիցտրված  հրամանի 

Տուլարեմիա  հիվանդությանդեմ             - 504

ԿԿԽ ( կարմրուկկարմրախտխոզուկ)     - 571     

ԱԴՓ  Մ ( դիֆթերափայտացում)              - 42

Մենինգոկոկայինվարակիդեմ                 - 497

Պնևմոկոկայինվարակիդեմ                     - 418

Հեպատիտ   Ա                                            - 569

Պատվաստումներիցհրաժարվելեն  -  7 պատանի

ՖԻՆԱՆՍԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅՈւՆ

«Վանաձորիթիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ 2015թ-իեկամուտներըկազմելեն 177581.4 հազ.դրամ,

որից՝

պետ. պատվերիգծով                           159128.8 հազ.դրամ
վճարովիծառայություններից               14074.5 հազ.դրամ
վարձակալություն                                1327.8 հազ.դրամ

համաշխարհային բանկի կողմից             2250.3 հազ.դրամ

ԼՄ առողջապահության յիմնադրամից  800.0 հազ.դրամ

                 Ընկերությունը   կատարելէ  2-րդհարկիաջթևի 8 սենյակներիևմիջանցքիընթացիկվերանորոգում   - 9795,3 հազդրամ, ձեռքէբերելգրասենյակայինկահույքևգույք  1104,0 հազդրամ, որից 800,0 հազդրամըտրամադրել  է  ԼՄ  առողջապահությանհիմնադրամը, մաժամանակ  ձեռքէբերելռենտգենթաղանթիերեւակմանբաք 344,0հազդրամի

Վանաձորիթիվ 1 պոլիկլինիկաՊՓԲԸնապրանքները , ծառայություններըևաշխատանքները 2015թ -ինձեռքէբերել ՀՀԳնումներիմասինօրենքիհամաձայն

   Հատուկկամբացառիկիրավունքիառկայությանհիմքովաշխատանքներըևծառայությունները (բնականգազի, էլեկտրաէներգիայիմատակարարումևայլն ), ձեռքենբերվելհամաձայնՀՀկառավարության 10.02.2011 թ. թիվ 168 –ՆորոշմամբհաստատվածԳնումներգործընթացիկազմակերպմանկարգիբանակցայինընթացակարգովառանցհայտարարություններիպայմանագրերիմիջոցով :


ԾԱԽՍԵՐ


Աշխատավարձ                                                                       141851.2
Գրասենյակայիննյութերևտպագրականաշխատանքներ       14411.0
Տնտեսականապրանքներևնյութեր                                        483.1
Գրասենյակայինգույք                                                             1448.0
Դեղորայքևբժշկականառարկաներ                                        11565.4
Տրանսպորտայինծախսեր                                                       1083.6
Կապիևինտերնետայինծառայություն                                    464.9
Ջեռուցում                                                                               1345.9
էլեկտրաէներգիա                                                                    1780.1

Ջրամատակարարում                                                                                  50.1
Կոմունալծածսեր                                                                   360.0
Հարկերևտուրքեր                                                                  2826.0
Ընթացիքվերանորոգում                                                         9795.3
Այլբնույթիծախսեր                                                                3492.3

                   Կազմակերպության 2015թ-իտարեվերջիդեբիտորականպարտքըկազմելէ 1076.0 հազ.դրամ: Ընկերությունը 2014թ-ըավարտելէառանցկրեդիտորականպարտքերի :
Վանաձորիթիվ 1 պոլիկլինիկաՊՓԲԸնաշխատումէշահույթով:

ԲՈՒԺԱԿԱՆ - ԱԽՏՈՐՈՇԻՉԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Ֆիզիոթերապևտիկկաբինետիգործունեությունը

Բուժումնավարտածընդամենը – 58 հիվանդ, որից՝

մեծահասակ՝                           9,

15-17 տարեկան՝                      2

0-14 տարեկան                                 47

Պրոցեդուրաներիթիվը՝           614

Ֆլյուորոգրաֆիկկաբինետիգործունեությունը

ֆլյուորոգրաֆիաներիքանակը 2731 , որից
Ախտորոշիչֆլյուորոնկարներ 1240
Մեծահասակ                           2541
0-14
տարեկան                         102
15-17
տարեկան                       88

Ռենտգենախտորոշիչաշխատանք

Ռենտգենաբանականհետազոտություններ     1418
Ռենտգենյաննկարներ                                    993
այդթվում՝
կրծքավանդակիօրգանների                                    412
ոսկրահոդայինհամակարգի                            785
այլօրգանների                                                221

Գերձայնայինհետազոտություններ

ընդամենը                                                       3145,որից
որովայնիխոռոչի                                            749

միզուղիների                                                                     150
կանանցսեռականօրգանների                        304
այդթվումհղիությանընթացքում                    52
կաթնագեղձի                                                   30
վահանագեղձի                                                156

նորածնի                                                                             22

պտղի                                                                                  1031
այլօրգաններ                                                  21

նախազորակոչիկ                                                            126

զորակոչիկ                                                                         214

15 տ աղջիկներ                                                                113

Սոց փաթեթ                                                                      828


Լաբորատորիաներիգործունեությունը

Կատարվածքննություններիքանակը                                     89510 , այդթվում
արյունաբանական                                                                  32753
կենսաքիմիական                                                                    12043 ,այդթվում՝
հորմոնների                                                                            210
մակարդողևհակամակարդողհամակարգերիցուցանիշներ    4276 ,
ջրաաղայինփոխանակության                                                 436
միկրոբիոլոգիական                                                                2731
իմունոլոգիական                                                                    2555 , այդթվում՝
սիֆիլիսիհայտնաբերմաննպատակով                                    1515

Մեզի քննություն                                                                                             5681


Ֆունկցիոնալախտորոշմանկաբինետիգործունեությունը

Հետազոտվածանձանցթվաքանակը               2797,այդթվում
երեխաներ
0-14
տարեկան                                                 15
նախազորակոչիկներ                                        114

Զորակոչիկներ                                                                 216
հետազոտություններիցպոլիկլինիկայում        2774
հետազոտություններտանը                             23


Էնդոսկոպիկկաբինետիգործունեությունը

Էնդոսկոպիկհետազոտություններ՝ընդամենը 36, այդթվում
մեծահասակներ                                                              33

Երեխաներ                                                                         3


Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարիկաբինետիգործունեությունը

                                

2015թ  ընթացքումհայտնաբերվելէ  առաջնակի 3 հիվանդորից 1 դեղակայունտուբերկուլյոզով, տարվաընթացքումդիսպանսերհսկողությանտակեղելէ  22 հիվանդ, 2 դեղակայունմեծահասակ: տուբկաբինետնապահովվածէդեղորայքով, բոլորհետազոտվումենպոլիկլինիկայում ,բացիխորխիհետազոտությունը, որը  մերմիջոցներովուղարկվումէՎանաձորիինֆեկցիոնհիվանդանոցի  տուբերկուլյոզիլաբորատորիա:

Մաշկավեներաբանականկաբինետի  գործունեությունը

2015թ  մաշկայինհիվանդություններով  դիսպանսերհսկողությանտակենեղել  100հիվանդ: Մաշկայինհիվանդություններից  գերակշռում  է  հպումայինմաշկաբորբերը :

 2015թիընթացքումհայտնաբերվելէ

տրիխոմոնոիազ                                  19 հիվանդ

հերպեսայինվարակներ                     1 հիվանդ

կանդիդոզներ                                          357 հիվանդ

Մաշկավեներականկաբինետնապահովվածէդեղորայքով , պոլիկլինիկայիլաբորատորիայումկատարվումենանհրաժեշտբոլորհետազոտությունները:

Պրոֆիլակտիկկաբինետիգործունեությունը

Պատվաստմանանվանումը 

                                                      

Հիբ / Ակդփ / Վհբ                        ընդգրկվ  98 %    կատարողական  83% 

Պնևմոկոկայինվարակիդեմ     ընդգրկվ  99 %    կատարողական  95%                                                                   

Դիֆթերիա                                  ընդգրկվ  97 %    կատարողական  92%                                                                                          

Պոլիոմիելիտ  պատվաստում    ընդգրկվ  99 %    կատարողական  92%                                                

ԿԿԽ  պատվաստում                  ընդգրկվ  97 %    կատարողական  88%                                                                      

Ռոտա                                         ընդգրկվ  94%    կատարողական  97%

2015թ-իընթացքումհետազոտվելեն   200 նախազորակոչիկ, որից  պատվաստվելեն.

ԿԿԽ ( կարմրուկկարմրախտխոզուկ)     - 172     

ԱԴՓ  Մ ( դիֆթերափայտացում)              - 192

Մենինգոկոկայինվարակիդեմ                 - 170

Պնևմոկոկայինվարակիդեմ                     - 0

Տուլարեմիա  հիվանդությանդեմ              - 6

Ինֆեկցիոնկաբինետիգործունեությունը

                                                ընդամենը    մեծահասակներ  մանկական

աղիք.ինֆեկցիահ / էթ                                 53                    16                   37
աղիք.ինֆեկցիաա /էթ                         58                     12                   46
դիզինտերիա                                       11                    -                       11
սալմոնելյոզ                                         3                      -                       3
ջրծաղիկ                                              63                    6                      57
քութեշ                                                 5                      -                       5

 

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
(0322) 2-04-14