ԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

20 ապրիլի 2016թ. թիվ 115-Ա

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 4 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՊՓԲԸ-Ն «ՎԱՆԱՁՈՐԻ

ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ» ՊՓԲԸ-ԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ և 20-րդ հոդվածներով, ի կատարումնՀայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ. մարտի  24-ի «ՀայաuտանիՀանրապետությանկառավարության 2006 թվականինոյեմբերի 2-ի N 1911-Նորոշմանմեջլրացումներև փոփոխու­թյուններկատարելու մասին» N 285-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի 1-ին պարբերության՝

Ո ր ո շ ու մ   եմ.

1. Վերակազմակերպել «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա»և «Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա»պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունները՝ «Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկա»պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունըմիացնելով «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա»պետական փակ բաժնետիրական ընկերությանը:

2. Վերակազմակերպվող ընկերությունների տնօրեններին՝

Կնքել միացման պայմանագիր, կազմել փոխանցման ակտ և դրանք ներկայացնել հաստատման:

3. «Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-իտնօրենՍ.Նազարյանին՝

«Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ–իկանոնադրությանմեջկատարելհամապատասխանփոփոխություններևլրացումներևներկայացնելհաստատման:

4. ՍույնորոշմանկատարմանհսկողությունըդնելմարզպետարանիաշխատակազմիառողջապահությանևսոցիալականապահովությանվարչությանպետՍ.Լամբարյանիվրա:

  ՀՀԼՈՌՈՒՄԱՐԶՊԵՏ                                                    Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆЬЗ

2016թ. ապրիլի 20

ք.Վանաձոր

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop